Hiernaast vind je de notulen van de Extra-ALV van 25 januari 2024. Lees alles over de vernieuwing van de gedragscode, het voorstel van de meerjarenplanwerkgroep en de HR-wijzigingen!