Reglement NSK Sprint 2019

 • Artikel 1 Het recht om deel te nemen
 • Artikel 2 Deelname buiten mededinging
 • Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen
 • Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd
 • Artikel 5 Niet doorgaan van de wedstrijd
 • Artikel 6 Inschrijving
 • Artikel 7 Inschrijfgeld
 • Artikel 8 Deelnemers
 • Artikel 9 Programma-onderdelen
 • Artikel 10 Loting
 • Artikel 11 Schadevergoeding
 • Artikel 12 Juryleden
 • Artikel 13 Diskwalificatie
 • Artikel 14 Protesten
 • Artikel 15 Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding
 • Artikel 16 Titels
 • Artikel 17 De uitslag van de wedstrijd
 • Artikel 18 Slotbepaling

Artikel 1: Het recht om deel te nemen

Deelname aan alle door SSN georganiseerde, dan wel onder auspiciën van SSN georganiseerde, activiteiten zijn alleen toegankelijk voor:

 1. zij die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, die meebetaalt aan de financiering van de kerntaken van SSN dan wel door een officieel vertegenwoordigend orgaan daarvan, of
 2. voor studenten, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert, of
 3. zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status “student” vereist is, voldeden aan het gestelde onder lid a en b.

De onder 1 t/m 3 genoemden moeten tevens minimaal de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en mogen niet ouder zijn dan 30 jaren, op 1 januari van het lopende collegejaar.

Artikel 2: Deelname buiten mededinging

Degenen die zich opgeven en niet voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 1, kunnen bij voldoende plaats meedoen buiten mededinging.

Artikel 3: Verlies van het recht om deel te nemen

Het gevolg van een overtreding van een der bepalingen omtrent het recht om deel te nemen betekent het verlies van dit recht.

Artikel 4: Deelname aan de wedstrijd

De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat.

Artikel 5: Niet doorgaan van de wedstrijd

Het NSK wordt in overleg met het DB van SSN afgelast, indien er na de sluitingsdatum van de inschrijving, zich minder dan 15 (vijftien) deelnemers uit 6 (zes) erkende OSSO’s hebben ingeschreven.

Artikel 6: Inschrijving

De methode van inschrijven is als volgt: 

 1. Er moet via de website worden ingeschreven. De inschrijving zal op 26 december 2018 om 23:59 uur sluiten.
 2. Na inschrijving komt men op de deelnemerslijst waaruit 
 3. Na inschrijving kan men zich alleen kosteloos afmelden voor het toernooi voor 26 december 2018 om 23.59 uur. Wanneer men zich na 26 december 2018 om 23:59 uur afmeldt is men verplicht het deelnamegeld te betalen.

Artikel 7: Inschrijfgeld

Mocht men niet kunnen deelnemen aan het toernooi omdat dit volzit, of omdat de wedstrijd niet doorgaat volgens artikel 5, dan wordt het deelnemersgeld uiterlijk 30 januari 2019 teruggestort.

Artikel 8: Deelnemers

Er kunnen 68 deelnemers meedoen aan de wedstrijd. Er zijn geen limiettijden, maar bij een maximum aantal deelnemers wordt geselecteerd op snelste seizoenstijd op de 500 meter gereden tot en met zondag 23 december 2018. Mocht je dit seizoen nog geen wedstrijd hebben gereden, wordt er gekeken naar je seizoenstijd van 2017/2018. Seizoenstijden van het huidige seizoen tellen zwaarder mee in de selectie dan seizoenstijden van vorig seizoen. Het maximum aantal deelnemers per categorie is onder voorbehoud. Eventueel kan er een reservelijst worden opgesteld, waarbij degene die de beste tijd op de 500 meter heeft staan, daarin als hoogst genoteerd staan. Als het toernooi nadert zouden de aantallen deelnemers per categorie omhoog kunnen gaan, aangezien er dan aan de hand van de deelnemerslijst inzicht is verkregen in het waarschijnlijke schema van het toernooi.

Artikel 9: Programma-onderdelen

 1. Op zaterdag zal er om 20:15u gestart worden. Op zondag begint de wedstrijd om 17:00u.
 2. Zowel op zaterdag als zondag rijden de dames en heren de 500 en 1000 meter, waarbij de 500 meter de eerste afstand van de dag is, gevolgd door de 1000 meter.
 3. De samenstelling van de paren wordt op de eerste en tweede afstand door loting bepaald. Op de derde en vierde afstand zal de samenstelling van de paren gebaseerd worden op de rangorde in punten (tussenklassement) na 2, respectievelijk 3 afstanden.
 4. Indien er rijders zijn met hetzelfde puntentotaal, dan zal de rijder met de beste tijd op de laatste afstand worden aangemerkt als zijnde beter geklasseerd. De startvolgorde van de paren is tegenovergesteld aan de rangorde in punten van de rijders, en wel zo dat rijders de tweede dag bij eenzelfde afstand in de andere baan starten in vergelijking met de eerste wedstrijddag. Eventueel gediskwalificeerden en/of degenen die een rit niet hebben uitgereden zullen op de vierde afstand als eersten starten.

Artikel 10: Loting

De loting zal door de scheidsrechter worden gedaan.

Artikel 11: Schadevergoeding

Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de wedstrijdgevende vereniging jegens de rijder niet aansprakelijk.

Artikel 12: Juryleden

Juryleden worden aangewezen door de organiserende instanties.

Artikel 13: Diskwalificatie

 1. Een overtreding van een rijder, indien door een beslissing van de scheidsrechter bevestigt, resulteert in een diskwalificatie van de rijder voor de betreffende afstand.
 2. Indien de overtreding, naar het oordeel van de scheidsrechter, opzettelijk is gemaakt, dan mag de rijder niet verder deelnemen aan de aangekondigde wedstrijden. De rijder kan dan ook gediskwalificeerd worden voor de reeds gereden afstanden, bij een wedstrijd over meerdere afstanden met één toekenning van prijzen.

Artikel 14: Protesten

 1. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.
 2. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een rijder of rijders die voor de wedstrijd zijn of waren ingeschreven.
 3. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de bekendmaking van bedoelde samenstelling worden ingediend.
 4. Protest tegen het deelnemen van een rijder moet voor het begin van de wedstrijd worden ingediend.
 5. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de rijder starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld totdat de beslissing is gevallen.
 6. Alle andere protesten dienen onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel te worden ingediend.
 7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.
 8. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten, tegen zijn beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
 9. Alle beroepen die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter – indien hij dat wenst – officieel aan het publiek worden bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.

Artikel 15: Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding

 1. De deelnemers moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de wedstrijdleiding.
 2. Een deelnemer die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding, over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de scheidsrechter van het verder deelnemen aan de wedstrijd worden uitgesloten.

Artikel 16: Titels

De winnaar van het kampioenschap voert de titel: “Nederlands Studentenkampioen Sprint 2019”.

Artikel 17: Uitslag van de wedstrijd

De uitslag wordt zo snel mogelijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Later zal de uitslag ook op de website: www.ussvsoftijs.nl/wedstrijd verschijnen.

Artikel 18: Slotbepaling

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de bepalingen van I.S.U.-reglementen van toepassing zijn.